Podstawy prawne

Kujawskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wpisane jest do rejestru niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych pod numerem 10/2014. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły.


Lp.
Wydawanie opinii w sprawach dotyczy:
Podstawa prawna
1.
Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
2.
Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
3.
Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
4.
Zwolnienia z nauki drugiego języka
§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
5.
Nauki w klasie terapeutycznej
§ 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
6.
Dostosowania wymagań edukacyjnych
§ 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
7.
Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy
§  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
8.
Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
9.
Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
art. 3045 § 4 Kodeksu pracy
10.
O specyficznych trudnościach w uczeniu się
§ 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
11.
Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
§ 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Od 1 września 2017 r. niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mogą wydawać opinii:
  • w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe),
  • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (§  6 rozporządzenia w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki),
  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (§ 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
  • Natomiast od 1 lutego 2017 r. - o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 314 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe),